https://tifoislam.dk/issue/feed Tidsskrift for Islamforskning 2020-11-28T07:30:00+01:00 Jesper Petersen tifo.redaktion@gmail.com Open Journal Systems <div id="focusAndScope"> <p>Tidsskrift for Islamforsknings formål er at fremme videndeling blandt forskere og samtidig viderebringe forskningsresultater til den bredere&nbsp;offentlighed. Tidsskriftets fokus er dansk islamforskning, dvs. både forskning i islam og muslimer i Danmark af såvel danske som internationale islamforskere, og forskning i islam og muslimer, bredt set, men forankret i danske forskningsprojekter.</p> </div> https://tifoislam.dk/article/view/117766 Forord: Nye tendenser i studiet af islam i Europa og Danmark 2020-11-28T07:30:00+01:00 Thomas Fibiger tifo.redaktion@gmail.com Brian Arly Jacobsen tifo.redaktion@gmail.com <p>I stedet for et abstract er her begyndelsen på forordet:</p> <div class="page" title="Page 4"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Islam i Danmark og Europa er under stadig forandring. Herboende muslimer forholder sig til de samfund, de lever i. Nye generationer vokser op og fortolker islam i konteksten af deres opvækst i eksempelvis Danmark. Det kan få udtryk af frivillig eller tvungen “tilpasning” til et “dania-islam”. Eksempler i dette nummer af Tidsskrift for Islamforskning er ændringer i opfattelser af f.eks. ægteskab, kvinders rolle i moskémiljøer og regulering af moskéers kald til bøn lokalt i Danmark. Det kan også få udtryk af “afvisning” i et forsøg på at fastholde (forestillede) kulturelle og religiøse værdier eller som reaktion på diskrimination (...)</p> </div> </div> </div> 2019-12-10T18:05:01+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/117767 Om moskéer og medborgerskab 2020-11-28T07:29:47+01:00 Pernille Friis Jensen tifo.redaktion@gmail.com <div class="page" title="Page 9"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Ligesom i resten af Europa er moskéer i Danmark ud over at være et rum for religiøs forsamling og udøvelse et sted, hvor forskellige sociale aktiviteter finder sted; aktiviteter, der baserer sig på frivilligt arbejde og til trods for en udbredt etnisk homogenitet bygger bro til det omkringliggende samfund. Med fokus på kvinders brug af og aktivisme i moskéer diskuterer denne artikel moskéers potentiale for at styrke medborgerskab blandt dens brugere gennem deltagelse i aktiviteter og frivilligt arbejde. Artiklen fremhæver desuden motiver bag muslimske kvinders moskédeltagelse såvel som de faktorer, der promoverer og/eller hindrer socialt engagement både i og uden for moskéen. Analysen baserer sig på 25 kvalitative interviews med kvinder, der er aktive i moskéer i Danmark, samt samtaler med moskérepræsentanter og observationer i 19 moskéer rundt om i landet. Med afsæt i empiriske eksempler argumenterer jeg for, at moskéer i Danmark har potentiale til at fungere som et vindue til aktivt medborgerskab, interreligiøst engagement og politisk aktivitet for deres brugere.</p> </div> </div> </div> 2019-12-10T18:43:05+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/117768 “Meet my brain” 2020-11-28T07:29:34+01:00 Drude Daverkosen tifo.redaktion@gmail.com <div class="page" title="Page 38"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Denne artikel bygger på et feltarbejde hos organisationen Kvinder i Dialog, før, under og efter at det danske tildækningsforbud trådte i kraft den 1. august 2018. Studiet søger at tage niqabklædte kvinder på ordet ved at indgå i dialog med dem om motivationen for at bære niqab og de dertilhørende pietistiske kvindeidealer. Desuden belyses det, hvordan det at bære niqab udøves som kollektiv opposition til kriminaliseringen af netop denne praksis. Artiklen dokumenterer de modsatrettede fortællinger mellem det danske Folketings forståelse af niqab som et symbol på kvindeundertrykkelse og religiøst bagudsyn og en gruppe muslimske kvinders forståelse af niqab som et religiøst symbol, de benytter til at praktisere deres køn og religiøsitet fra en minoritetsposition i det danske samfund.</p> </div> </div> </div> 2019-12-10T18:45:28+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/117769 De stille moskéer og kirkeklokkernes genklang 2020-11-28T07:29:19+01:00 Brian Arly Jacobsen tifo.redaktion@gmail.com Drude Daverkosen tifo.redaktion@gmail.com Luna Skjoldann Larsen tifo.redaktion@gmail.com <div class="page" title="Page 59"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>I Danmark har det over hele landet været “naturligt” med kirkeklok- kers ringen på forskellige tidspunkter af døgnet. Det har været så normaliseret en del af det offentlige rums lydbillede, at det generelt har været et konfliktfrit område. Anderledes er det med spørgsmålet om kald til bøn (adhan) fra minareter i Danmark, fordi de ikke vækker genklang hos den danske befolkning. I lokalplaner har politikere betinget sig, at der ikke blev kaldt til bøn fra minareten af hensyn til freden i det offentlige rum. Denne artikel undersøger holdningen til “kristen” og “muslimsk” lyd i det offentlige byrum hos kommunalpolitikere i Danmark. Analysen viser en forandring i kommunalpolitikernes holdning til særligt muslimsk lyd fra 2013 til 2017 og en samtidig udviskning af folkekirkens særstatus i det of- fentlige lydbillede.</p> </div> </div> </div> 2019-12-10T18:49:51+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/117770 Ægteskab i transition 2020-11-28T07:29:05+01:00 Luna Skjoldann Larsen tifo.redaktion@gmail.com <div class="page" title="Page 77"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Artiklen undersøger forandringer i tyrkisk-danske muslimers normer for ægteskab og parforhold. Dette gøres ud fra ni dybdegående, semistrukturerede interview med tyrkisk-danske muslimer, som er eller har været gift, og som er tilknyttet Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Tidligere undersøgelser har vist, at der statistisk kan ses forandringer i ægteskabsmønstre, hvor eksempelvis skilsmisseraten er stigende for gruppen. Denne artikel vil komme med en mulig forklaring på, hvorfor parforholdsnormerne forandrer sig for unge tyrkisk-danske muslimer, ved at tage udgangspunkt i temaerne kønsroller i parforholdet og skilsmisse. Disse udgør konkrete eksempler på forandringspunkter, der både kan ses statistisk, og som informanterne italesatte. Artiklen belyser således, hvorfor unge tyrkisk-danske muslimer redefinerer rammerne for kærlighedsforhold, og hvordan de unges subjektivitet konstrueres igennem deres relation til islam, deres tyrkiske oprindelse og deres opvækst i Danmark.</p> </div> </div> </div> 2019-12-10T18:56:35+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/117771 Politisk islam under AKP 2020-11-28T07:28:52+01:00 Anna Thomine Bräuner Kristensen tifo.redaktion@gmail.com <div class="page" title="Page 99"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Denne artikel undersøger, hvordan AKP’s tørklædepolitik kan forstås som en del af en udvikling mod øget islamisering i partiet. For at undersøge dette fokuserer artiklen på partiets tørklædepolitik, som kan give indsigt i partiets politiske strategi og håndtering af en politisk dagsorden. Baseret på AKP’s lovændringer på tørklædeområdet og den måde, hvorpå partiet argumenterer for disse tiltag, analyserer artiklen, hvordan sagen som helhed kan give et indblik i en generel politisk strategi hos AKP. Gennem en diskussion af denne strategi adresseres spørgsmålet om, hvorvidt partiets tørklædepolitik kan forstås som en del af en udvikling mod øget islamisering i partiet. I artiklen argumenteres der for, at AKP opererer med en skjult dagsorden og gennem forløbet anvender en demokratiseringsdiskurs som politisk redskab for at opnå et religiøst funderet mål. Jeg argumenterer således for, at det ikke er øget islamisering af partiet, der er tale om, men snarere et ændret politisk landskab i Tyrkiet, der har forandret de rammer, AKP opererer i. Af denne grund behøver AKP ikke længere demokratiseringsdiskursen, og partiets politik får et andet udtryk end tidligere.</p> </div> </div> </div> 2019-12-10T19:03:10+01:00 ##submission.copyrightStatement##