https://tifoislam.dk/issue/feed Tidsskrift for Islamforskning 2021-02-27T07:18:45+01:00 Jesper Petersen tifo.redaktion@gmail.com Open Journal Systems <div id="focusAndScope"> <p>Tidsskrift for Islamforskning (Scandinavian journal of Islami Studies) har til formål at fremme videndeling blandt forskere og samtidig viderebringe forskningsresultater til den bredere&nbsp;offentlighed. Tidsskriftets fokus er skandinavisk islamforskning. Det vil sige både forskning i islam og muslimer i Skandinavien af såvel skaninaviske som internationale islamforskere, og forskning i islam og muslimer, bredt set, men forankret i skandinaviske forskningsprojekter.</p> </div> https://tifoislam.dk/article/view/124744 Medier, diaspora og religion 2021-02-27T07:18:18+01:00 Thomas Fibiger tifo.redaktion@gmail.com Ehab Galal tifo.redaktion@gmail.com <p>Dette nummer sætter således samlet set fokus på sammenhænge mellem politik, medier, diaspora og islam, og hvordan sådanne sammenhænge får betydning for, hvordan arabiske diasporaer orienterer sig mod forskellige lande, herunder deres oprindelsesland. Artiklerne viser, at sammenhænge mellem religion og politik får forskellige udtryk, og at medierne spiller en afgørende rolle herfor.</p> 2021-01-28T12:48:15+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/124742 Medienarrativer og forståelser af religion i den syriske diaspora 2021-02-27T07:18:31+01:00 Zenia Yonus tifo.redaktion@gmail.com <p>Denne artikel undersøger, hvordan forståelsen og italesættelsen af spørgsmålet omkring religiøse tilhørsforhold kommer til udtryk i kontekst af konflikten i Syrien. Konflikten i Syrien har øget sekteriske skel og ekspliciteret sekteriske kløfter, og artiklen belyser, hvordan nogle diasporiske syreres syn på deres religiøse identitet har udviklet sig over tid og sted, både i forhold til konfliktens udvikling og efter fysisk at være flyttet til Europa. Artiklen tager udgangspunkt i interviews og deltagerobservation med revolutionære syrere i Danmark, Sverige og Tyskland, som er indsamlet over de seneste to år. Formålet er at belyse religion fra syrernes eget perspektiv, hvilket tydeligvis påvirkes af interaktioner med medieindhold. Medier er vigtige aktører i konflikten, der både formidler og former forståelsen af udviklingen og fungerer som en sfære, hvor debat finder sted. Informanterne påpeger, hvordan politik og religion blandes sammen, og hvordan religion instrumentaliseres i kampen om narrativerne. I mindre grad belyses også den syriske stats narrativ i medierne, da det er en vigtig komponent i kampen om narrativerne. Informanterne i studiet refererer til de statslige medier som stiftere af de tiltagende dybe kløfter på tværs af sekter og ser sig selv som sekulære fortalere for antisekterisme. Artiklen viser, hvordan de diasporiske syrere taler om og oplever deres religiøse identitet i deres nye hverdagsliv, i deres nye stedlige kontekst og ikke mindst, hvordan de forholder sig til debatten om konflikten og de konkurrerende narrativer i medierne.</p> 2021-01-28T12:39:02+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/124750 Mediering af politiseret religiøs identitet blandt den tunesiske diaspora i Europa 2021-02-27T07:17:25+01:00 Mostafa Shehata tifo.redaktion@gmail.com <p>Under overgangen fra autokrati til demokrati har religiøs identitet været et centralt emne på den tunesiske dagsorden, både for folk i Tunesien og den tunesiske diaspora. Denne artikel undersøger fra et interkulturelt kommunikationsperspektiv, hvordan medier kan påvirke den eksisterende religiøse identitet hos borgere med tunesisk baggrund, der er bosat i Europa (den tunesiske diaspora). Analysen viser, at effekten, medier har haft i forhold til religiøs identitet, har været informativ og ekspressiv, ikke regulerende. Den religiøse identitet er hovedsageligt blevet formet af politisk tilknytning samt forholdene i både oprindelseslandet og opholdslandet. Artiklen foreslår, at der sandsynligvis opstår et asymmetrisk, gensidigt og cirkulært forhold mellem mediebrug, religiøs identitet og politisk tilknytning.</p> 2021-01-28T13:12:11+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/124741 ”Hvor kan jeg gøre en forskel?” 2021-02-27T07:18:45+01:00 Thomas Fibiger tifo.redaktion@gmail.com <p>Denne artikel sammenligner to grupper af bahrainere i Europa: en lille gruppe dansk-bahrainere og den noget større gruppe bahrainere i London. Min analyse fokuserer på forholdet mellem diaspora og aktivisme, i relation til fx Sökefeld (2006) og Adamson (2002), og peger på, at aktivisme kan være både politisk og religiøs og rettet mod såvel Bahrain som det land, mine informanter nu bor i. Dette handler også om mediebrug og mediers betydning, hvor der er stor forskel imellem forskellige grupper af informanter. Blandt de politiske aktivister, som særligt har fundet sammen i London, bruges medier flittigt til både at følge med i situationen i Bahrain og til at påvirke denne ved at bidrage til medier, arabiske såvel som europæiske. De mere passive bahrainere, som jeg især har mødt i Danmark, forsøger omvendt at undgå at følge for meget med i historier om Bahrain og slet ikke at bidrage til dem, dels af frygt for regimets digitale overvågning og dels for at fokusere på livet i Europa, og hvordan man kan gøre en forskel for sig selv og sine omgivelser her. Artiklen kan dermed bidrage til en mere nuanceret forståelse af mediers rolle for en muslimsk diaspora i Europa.</p> 2021-01-28T00:00:00+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/124746 Medieret diaspora mellem tro og politik 2021-02-27T07:18:04+01:00 Ehab Galal tifo.redaktion@gmail.com <p>Nye medieteknologier har forkortet distancen mellem diasporagrupper og deres oprindelseslande, samtidig med at de har intensiveret muligheden for at orientere sig både nationalt og transnationalt. I denne artikel undersøges, hvordan muslimske mænd i Danmark med forskellige etniske baggrunde bruger islamiske medier til at identificere sig med en islam, de både forstår som lokal, national og transnational. Ved at anvende diasporabegrebet argumenteres for, hvordan seks mænd på tværs af alder, etnicitet, uddannelse og religiøs overbevisning orienterer sig mod flere samtidige “destinationer”. Der sættes fokus på, hvordan islam forstås i hverdagen via deres mediebrug, og hvilken rolle medier spiller i deres forskellige diasporiske konfigurationer. Mens deres mediebrug og mål er forskellige, bliver deres udsagn om tilvalg og fravalg af islamisk tv en italesættelse af en personlig udvikling frem mod det at blive en bedre muslim. På den ene side deler de idealet om en universel ren islam fri fra nationale og personlige interesser, hvorved islam fremstilles som en moralsk destination og ummaen som en afterritorialiseret destination. På den anden side får en politisk begivenhed som Det Arabiske Forår mændene til at orientere sig mod politiske forhold og dermed mod konkrete nationale eller transnationale destinationer, hvor forståelsen af islamisk tv spejler deres forskelligartede politiske og geografiske orientering.</p> 2021-01-28T12:53:07+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/124747 Forskeren og journalisten krydser klinger 2021-02-27T07:17:51+01:00 Lene Kühle tifo.redaktion@gmail.com <p>Debatten om islam og muslimer har – som en central dimension af debatten om integration – været en af de sidste årtiers mest ophedede og polariserede politiske debatter i Danmark. Forskningen har bl.a. kigget på mediernes rolle som videreformidlere såvel som skabere af forenklede og fortegnede forestillinger om islam og muslimer, fx gennem en selektiv udvælgelse af kilder og overfokusering på bestemte typer af historier. Men debatten har også rakt langt ind i forskningsfeltet, idet bestemte politikere gentagende gange har kritiseret både navngivne islamforskere og forskningsfeltet i sin helhed for at være ukritiske, hvis ikke direkte islamapologetiske. Denne artikel undersøger gennem anvendelse af autoetnografisk metode, hvordan debattens dikotomier indlejres i det konkrete møde mellem forsker og journalist, hvor de forskellige, fagligt baserede spørgehorisonter kan opleves som en gensidig mistillid, som kan udvikle sig til en decideret modvilje. Men artiklen beskriver også, hvordan modviljen blev udfordret i forbindelse med et usædvanligt samarbejde om at formidle en historie om en konflikt i Danmarks dyreste moske, Hamad bin Khalifa Civilization Center. Der er store forskelle på, hvordan henholdsvis forskere og journalister går til en historie, og hvad der i det hele taget skal til, for at noget er en (vigtig) historie. Disse forskelle forsvinder ikke og skal ikke overvindes, men hvis de bringes konstruktivt og nysgerrigt i spil, kan de bidrage til nyhedshistorier af såvel god journalistisk som akademisk kvalitet.</p> 2021-01-28T12:56:31+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/124748 Christian Høgel og Saer El-Jaichi: Arabisk filosofi. København: Systime, 2020. 2021-02-27T07:17:38+01:00 Tina Dransfeldt Christensen tifo.redaktion@gmail.com <p>Med Arabisk filosofi af Christian Høgel og Saer El-Jaichi har vi for første gang på dansk fået et udvalg af arabiske, filosofiske tekster målrettet gymnasieundervisningen i filosofi og religion. Som undervisningsbog til ungdomsuddannelserne udgør den en lettilgængelig introduktion til den klassiske, arabisk-islamiske religionsfilosofi og religionskritik.</p> 2021-01-28T13:00:15+01:00 ##submission.copyrightStatement##