https://tifoislam.dk/issue/feed Tidsskrift for Islamforskning 2019-11-13T03:55:18+01:00 Tina Dransfeldt Christensen tifo.redaktion@gmail.com Open Journal Systems <div id="focusAndScope"> <p>Tidsskrift for Islamforsknings formål er at fremme videndeling blandt forskere og samtidig viderebringe forskningsresultater til den bredere&nbsp;offentlighed. Tidsskriftets fokus er dansk islamforskning, dvs. både forskning i islam og muslimer i Danmark af såvel danske som internationale islamforskere, og forskning i islam og muslimer, bredt set, men forankret i danske forskningsprojekter.</p> </div> https://tifoislam.dk/article/view/112223 Indledning: Sekterisme før, under og efter de arabiske revolter 2019-11-13T03:55:18+01:00 Tina Dransfeldt Christensen tina.dransfeldt@gmail.com <p>I stedet for et abstract er her begyndelsen på indledningen:</p> <p>Sunni-shiasekterismens betydning for det politiske liv i Mellemøsten har de senere år optaget både forskere, politikere og journalister, og i den bredere offentlige debat udpeges modsætningen mellem sunni- og shiaislam ofte til at være en central konfliktlinje i regionens politiske liv. Men hvilken og hvor stor en rolle spiller sekterisme i Mellemøsten i dag? Er sekterisk politik i dag drevet af en historisk konflikt mellem sunni- og shiamuslimer, som kan føres helt tilbage til profeten Muhammads død og slaget ved Kerbala i 680, eller er der snarere tale om, at magthavere bruger sekterisme som mobiliseringsstrategi for at fremme egne politiske, økonomiske, sociale og religiøse interesser?</p> <p>Det er nogle af disse spørgsmål, som dette nummer af Tidsskrift for Islamforskning stiller skarpt på. Det internationale forskningsprojekt <em>Sectarianism in the Wake of the Arab Revolts</em> (SWAR) ved Aarhus Universitet har siden august 2015 og frem til februar 2019 undersøgt årsagerne bag, former for og konsekvenserne af den såkaldte nye sekterisme i Mellemøsten efter de arabiske revolter.[...]</p> 2019-01-27T16:23:13+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/112224 Shia-sunnisekterisme til debat i et nyt Mellemøsten 2019-11-13T03:55:13+01:00 Morten Valbjørn tifo.redaktion@gmail.com <p>Forestillingen om et sekterisk – eller “sekteriseret” – Mellemøsten, hvor en modsætning mellem shia- og sunnimuslimer – eller shia- og sunniislam – skulle udgøre en central konfliktlinje i regionens politiske liv, har figureret prominent i de seneste års debat om, hvad der vil kendetegne et såkaldt “nyt Mellemøsten”. Samtidig med – eller måske netop fordi – sekterisk politik er blevet et sådan “hot topic”, er det imidlertid også åbenbart, at debatten fortsat er præget af stor forvirring og uenighed. Denne artikel identificerer nogle af de vigtigste positioner i denne flerdimensionelle diskussion om sekterisk politik i et “nyt Mellemøsten”. Det gælder ikke blot det helt grundlæggende spørgsmål om, hvad sekterisme faktisk er, og om det overhovedet giver mening at tale om shia-sunnisekterisme, men også om, hvor udbredt og ny den “nye sekterisme” egentlig er, og hvordan vi kan “observere” den. Som det vil fremgå, deler vandene sig ligeledes, når det kommer til spørgsmålet om, hvordan man bedst kan forklare sekterisk politiks (voksende) betydning i Mellemøsten, og hvilke implikationer denne “sekterisering” synes at have for en række forskellige aspekter ved mellemøstlig politik.</p> 2019-01-27T16:27:31+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/112225 The Sectarian Surge in the Middle East and the Dynamics of the Regional States-System 2019-11-13T03:55:07+01:00 Raymond Hinnebusch tifo.redaktion@gmail.com <p>Denne artikel undersøger sekterismes rolle i Mellemøstens internationale relationer. Hvordan har sekterisme ændret den måde regional politik udspiller sig på, og hvordan har det regionale statssystem påvirket sekterisme? Artiklen udarbejder en analytisk ramme, som kombinerer konstruktivisme og realisme. Dette viser langvarige, dobbeltsidede aspekter (som materiel magtbalance og identitetskamp) i det regionale statssystem og belyser samtidig interaktionen mellem sekterisme og aktuel regional magtkamp.<br><br></p> 2019-01-27T16:32:19+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/112226 Islamisk enhedsdiskurs: Et studie af sunni-shiarelationer fra britiske shiamuslimers perspektiv 2019-11-13T03:55:01+01:00 Elvire Corboz tifo.redaktion@gmail.com <p>Denne artikel undersøger en udbredt diskurs blandt britiske shiamuslimer, som med betegnelsen “islamisk enhed” fremhæver kulturel sameksistens blandt muslimer. Analysen af denne diskurs belyser shiitiske opfattelser af selv og andre samt magtrelationerne inden for islams mangfoldighed. Artiklen placerer denne diskurs inden for en ramme af majoritets-minoritets magtrelationer, hvor shiaislam traditionelt har minoritetsstatus (og i en britisk kontekst som dobbeltminoritet). Derudover identificerer og undersøger artiklen fire strategier inden for denne diskurs, som den argumenterer for, er et forsøg på at redde shiaislam fra sin minoritetsstatus ved at “mainstreame” denne retning. Denne mainstreaming handler dog ikke om at opløse shiaislam i en eksisterende mainstream, men snarere om at normalisere shiitiske særtræk.</p> 2019-01-27T16:38:57+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/112227 Gammelt had eller nutidskonflikter? Et moyenne durée-perspektiv på aktuelle sekteriske konflikter 2019-11-13T03:54:56+01:00 Martin Riexinger tifo.redaktion@gmail.com <p>Som det ofte er blevet påpeget, har forklaringer på de nuværende sekteriske konflikter i Mellemøsten været præget af to forskellige tilgange, den instrumentalistiske og den primordialistiske. Det primordialistiske fokus på religion giver emiske forklaringer af sekteriske konflikter baseret på doktrinære og rituelle forskelle, men først og fremmest spørgsmålet om Muhammads legitime efterfølgere. Som konsekvens er slaget ved Kerbela blevet betragtet som den afgørende begivenhed i islamisk historie, der kan forklare de nuværende konflikter. Instrumentalistiske analyser indskrænker deres fokus til kendsgerninger i en ramme af få år, eller få årtier. For at overvinde modsætningen mellem disse to positioner retter denne artikel fokus på et mellemliggende tidsniveau, som indtil videre ikke har været begrebsliggjort og derfor ikke har været et centralt emne i debatten om sekterisme. Udgangspunktet er den franske økonomihistoriker Fernand Braudels opdeling af historiske processer i tre forskellige tidsperioder: longue durée (langvarige udviklinger, som skaber grundlæggende strukurer), conjoncture/moyenne durée (mellemlange udviklinger) og évenements (kortvarige processer, som fører til enkelte begivenheder). Artiklen her fokuserer på moyenne durée som forklaringsramme for de nuværende sekteriske konflikter i Irak, Syrien og Bahrain.</p> 2019-01-27T16:47:36+01:00 ##submission.copyrightStatement## https://tifoislam.dk/article/view/112228 Sekteriske myter: Lokale diskussioner om historie og sekterisme i Bahrain 2019-11-13T03:54:50+01:00 Thomas Fibiger tifo.redaktion@gmail.com <p>Denne artikel er baseret på antropologisk feltarbejde blandt især shiamuslimer i Bahrain. I Bahrain bliver fortællinger om forholdet mellem shia- og sunnimuslimer på forskellige tidspunkter i øens og den islamiske historie ofte fremhævet for at forklare og diskutere sekterisme og sekteriske relationer. Artiklen tager udgangspunkt i en særlig historie om sheik Muhammad Abu Ruman, hvis helgengrav er et yndet pilgrimsmål i nutidens Bahrain. Muhammad Abu Ruman er kendt for engang, ved hjælp af mirakler og Imam al-Mahdis mellemkomst, at have overbevist Bahrains sunnimuslimske regent om shiaislam som den rette islam. Historier som denne viser, hvordan sekteriske kategorier bringes i spil, men også, at de er til konstant forhandling og diskussion. Dermed bruges historiefortællinger også til at udvikle og perspektivere aktuelle sekteriske forhold.</p> 2019-01-27T16:50:45+01:00 ##submission.copyrightStatement##