Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret (eller der er angivet en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et OpenOffice eller Microsoft Word eller dokumentfilformat.
 • Der er angivet URL-adresser og DOI til referencerne, hvor de er tilgængelige.
 • Teksten er skrevet med halvanden linjeafstand, benytter en 12-punktsskrifttype og anvender kursiv i stedet for understregning (med undtagelse af URL-adresser), og alle illustrationer, figurer og tabeller er placeret i teksten på passende steder i stedet for til sidst.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere , som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse blevet fulgt.

Retningslinjer for forfattere

Redaktionen modtager gerne forslag til artikler fra forskere og specialestuderende, der arbejder inden for tidsskriftets tema. Tidsskriftet publicerer artikler, der ikke tidligere er udgivet, boganmeldelser samt replikker på tidligere artikler.
Forslag bedes stilet til redaktionen (tifo.redaktion@gmail.com) i form af et kort abstract (10-15 linier), samt oplysninger om navn, titel og evt. institutionel tilknytning.

Redaktionen modtager artikelforslag skrevet på hhv. dansk, norsk, svensk og engelsk. Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise forslag. Antages artiklen til tidsskriftet, følges nedenstående skrivevejledning. Er der væsentlige afvigelser herfra, kan redaktionen sende artiklen tilbage med henblik på rettelser. Bidragyder får tildelt en referee, der vurderer artiklens faglige indhold. Kontakt mellem tidsskrift og bidragydere går dog gennem redaktionen. 

1. Skrivevejledning

Artikler skal være 4.000-9.000 ord.

Artikler skal indeholde en kort og beskrivende titel, evt. med uddybende undertitel. Artiklen inddeles i afsnit med mellemoverskrifter i fed. Afsnit skal ikke nummereres. Noter bør begrænses og placeres som slutnoter. Herefter følger referenceliste, samt en kort forfatterpræsentation, der udarbejdes af forfatteren selv. Alle artikler forsynes desuden med et kort resumé på 10-15 linjer på både dansk og engelsk. 

Artikler skal afleveres i følgende format:

 • Times New Roman størrelse 12
 • 1½ linie afstand
 • Arabisk ord første gang kursiv
 • Fodnoter skrives med arabiske tal (1, 2, 3…)
 • Der bør i brødteksten ikke benyttes fed skrift og understregning
 • Kursiv skal begrænses til et minimum
 • 1. mellemoverskrift: fed
 • 2. mellemoverskrift: kursiv
 • Brug altid dobbelt citationstegn, med mindre det er et citat i et citat, så benyttes anførselstegn
 • Længere citater (mere end 3 linjer) placeres indrykket uden citationstegn
 • Citater på andet end engelsk skal altid oversættes
 • Stavemåde, herunder forkortelser, følger retskrivningsordbogen
 • Suraer i pluralis – ikke surer


2. Referencer

Litteraturhenvisninger og litteraturliste skal følge Chicago Author-Date (http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html). I teksten placeres henvisninger i parentes og indeholder forfatternavn, publiceringsår og sidetal, f.eks. (Anderson 1991, 53). Litteraturlisten sidst i artiklen ordnes alfabetisk efter følgende mønster:

 • Asad, Talal. 2003. Formations of the Secular. Christianity, Islam, Modernity. Stanford: Stanford University Press.
 • An-Na’im, Abdullahi. 1999. “Political Islam in National Politics and International Relations.” In Peter L. Berger (ed.): The Desecularization of the World. Michigan: W.B.E Publishing Company.
 • Safi, Omid. 2003. “What is progressive islam?” In ISIM Newsletter 13: 48-50.
 • Galal, Lise Paulsen. 2015. “Dialogens arrangement: Når muslimer og kristne mødes.” I Tidsskrift for Islamforskning 9(2): 48-67.
  Ved flere bøger af den samme forfatter startes med nyeste udgivelse:
 • Esposito, John L. 2002. Unholy War. Terror in the Name of Islam. Oxford: Oxford University Press.
  – 1992. The Islamic Threat. Myth or Reality? New York/Oxford: Oxford University Press.
  Flere udgivelser fra samme år af samme forfatter markers med 2004a, 2004b osv.

3. Translitteration

Ved translitteration af arabiske ord benyttes følgende retningslinjer:

 • lange vokaler markeres ā, ū, ī
 • bogstavet djîm angives med dj
 • bogstavet ´ayn markeres med ´
 • alif markeres med med ’

Ellers udelades diakritiske tegn, f.eks. ved emfatiske lyde. Navne, titler, navne på organisationer o.l. som har en accepteret form på dansk skal ikke translitteres, f.eks. "Præsident Nasser ankommer til Cairo", ikke "Præsident Nasir ankommer til al-Qahira".
Endelig skal man medtage assimilationen i solbogstaverne efter bestemt artikel på følgende måde:

 • al-tafsîr og ikke at-tafsîr.

4. Illustrationer

Der må kun benyttes illustrationer, hvor der er indhentet tilladelse til publicering i tidsskriftet. Vedlæg kopi af tilladelse. Illustrationerne indleveres med korte, informative billedtekster separat i elektronisk form. Husk kildeangivelser.

5. Anmeldelser

Anmeldelser må max fylde 1-2 sider og følger i øvrigt ovenstående retningslinier. Anmeldelser sendes til anmelderredaktøren på det pågældende nummer.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Tidsskrift for Islamforskning behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

Fornavn, Mellemnavn, Efternavn
Tilhørsforhold
Land
E- mail adres­se
Brugernavn
Adgangskode

Vi deler ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger med nogen. Vi opbe­va­rer personoplys­nin­gerne, så læn­ge Tidsskrift for Islamforskning er aktivt på internettet. Oplysninger kan blive anvendt i redaktionen for Tidsskrift for Islamforskning til sta­ti­sti­ske analyser, men udelukkende til intern brug.

Du har ret til at anmo­de om ind­sigt, berig­ti­gel­se eller slet­ning af dine per­so­nop­lys­nin­ger. Du kan gøre brug af dine ret­tig­he­der ved at kon­tak­te os på tifo.redaktion@gmail.com